Fietspad Poederlee Lichtaart

UPDATE 3september 2019:

Aanleg fietspad N134: Aanvang nieuw schooljaar


Vanaf begin augustus is de steenweg N134 afgesloten voor doorgaand verkeer wegens de uit te voeren werken aan de kruispunten Cawinkel en Zielestraat.

Heraanleg kruispunt Cawinkel en Zielestraat

Gedurende de eerste week van september is naast de eindafwerking van het kruispunt Cawinkel ook de aanleg van de drie lagen asfalt voorzien. Hierdoor kan pas ten vroegste vanaf maandag 9 september dit kruispunt vrijgegeven worden voor alle verkeer onder voorbehoud van goede weersomstandigheden voor de aanleg van het asfalt. Na vrijgave van het kruispunt Cawinkel, zal kruispunt Zielestraat afgesloten worden voor alle verkeer en dit hoogstwaarschijnlijk tot half oktober zijnde het einde der werken. Ter verduidelijking: ook de doorgang van fietsers is op beide kruispunten tijdens de werken niet toegelaten. Tot dan blijft de N134 afgesloten voor doorgaand verkeer maar is wel plaatselijk verkeer in 2 richtingen toegestaan.

Aanvang van het nieuwe schooljaar

Gelijk met het nieuwe schooljaar zal ook de Lijnverbinding langsheen de N134 terug volgens de normale dienstregeling opstarten (uurregeling terug te vinden op de website van De Lijn). Naast de plaatsing van een bareel om enkel Lijnbussen door te laten, zal ook de aannemer rekening houden met de uitvoering van zijn werken om de doorgang van deze bussen te garanderen. De nieuw aangelegde halteplaatsen zullen in gebruik genomen worden ook al dienen er her en der nog wat aanpassingswerken te gebeuren.
 
De huidige fietsomleiding (met daarbij ook de tractorsluis) blijft van toepassing tot einde der werken. Dit omwille van de nog her aan te leggen kruispunten en de nog plaatselijke afwerkingen die zowel in centrum als buitengebied Poederlee dienen uitgevoerd te worden. Tevens is de aansluiting van het fietspad op de spoorovergang nog niet gerealiseerd.

Kort samengevat:

  • Werken kruispunt Cawinkel: Tot en met 06/09/2019 (ovv weersomstandigheden)
  • Werken kruispunt Zielestraat: Vanaf 09/09/2019 tem 18/10/2019 (idem)

Voorzien einde werken N134: Vrijdag 18/10/2019 (ovv onvoorziene omstandigheden)

Het project

Momenteel bevindt er zich voor het grootste deel van de N134 een fietspadstrook van ongeveer 90 centimeter breed aan beide randen van de rijweg. Deze strook blijft behouden als opstuitband voor de asfaltverharding van de rijweg, maar er komen nieuwe betonnen fietspaden van 1,75 meter breed aan beide wegkanten. Binnen het centrum van zowel Poederlee als Lichtaart zullen deze aanliggend zijn, erbuiten komen deze achter de bestaande gracht te liggen in de verworven voortuinstroken. Tussen de kruispunten Zielestraat/Hoeven en Cawinkel/Ten Horst komt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad van 2,50 meter breed met daarbij nieuwe fietsbruggen over de waterlopen Aa en de Slootbeek. Beide kruispunten worden ook heringericht zodat fietsers op een veilige wijze kunnen oversteken naar dit fietspad ten zuiden van de steenweg. Gecombineerd met deze werken wordt in opdracht van Aquafin een nieuwe persleiding aangelegd vanaf het pompstation nabij de Aa tot aan de spoorwegovergang om zo richting zuiveringsstation te gaan. Deze persleiding komt onder het nieuwe fietspad te liggen. Tegelijkertijd worden ook rioleringswerken uitgevoerd in Heerle, met daarbij een aantal afkoppelingsdossiers voor een aantal woningen.

Eénrichtingsverkeer van Lichtaart naar Poederlee tijdens werken

Gedurende de uitvoeringsperiode dient één rijstrook als werfzone waardoor er enkel in één richting nog doorgaand verkeer wordt toegelaten en dit vanuit Lichtaart richting Poederlee. Voor het verkeer vanuit Poederlee richting Lichtaart komt er een omleiding via Herentals. De Lijn past haar dienstregeling in functie hiervan aan. Bezoekers van Bobbejaanland worden de E34 afgestuurd via Gierle in plaats van Lille. Voor het fietsverkeer is voor beide richtingen een omleiding voorzien via de noordelijk gelegen binnenwegen. Om sluipverkeer op deze route zoveel mogelijke te weren, komt er een tijdelijke tractorsluis ter hoogte van Cawinkel nabij de spoorovergang. Als uitvoeringstermijn zijn 160 werkdagen voorzien. Op het einde van de werken wordt de steenweg volledig afgesloten om aanpassingswerken aan de spoorwegovergang te realiseren en om de nieuwe kruispunten af te werken. Om de uitvoeringsperiode te beperken, werd aan de aannemer opgelegd om met verschillende ploegen gelijktijdig te werken. Zo starten van bij aanvang gelijktijdig de rioleringswerken van Aquafin als de fietspadwerken zowel in het centrum van Poederlee als in het centrum van Lichtaart.

Onafhankelijk toezichter, bereikbaarheidsambtenaar en nieuwsbrief

Naast een onafhankelijke werftoezichter die instaat voor de controle van de kwalitatieve uitvoeringswijze, wordt een bereikbaarheidsambtenaar aangesteld. Deze ambtenaar is het aanspreekpunt voor de plaatselijke bewoners en handelaars die vragen hebben in verband met de bereikbaarheid van hun perceel, timing, signalisatie … Je kan de ambtenaar, Dieter Van Hoof, bereiken via werken.N134@iok.be  of 014 56 27 03. Wie wil, kan zich bij hem, voor de recentste stand van zaken, abonneren op een digitale nieuwsbrief. Op www.lille.be/werkenN134 vind je ook altijd het meest recente nieuws. Handelaars binnen de werfzone ontvangen nog een schrijven om een hinderpremie of sluitingspremie aan te vragen.

Geschiedenis van het project

Wat begon als een fietspadproject, groeide in de loop van de jaren uit tot een werk van circa 5 miljoen euro (incl. btw). In het globale project zijn onder meer ook werken voor Aquafin, de herinrichting van kruispunten en bushaltes en aanpassingen aan nutsleidingen en de spoorwegovergang inbegrepen.

In 2008 gaven de gemeenten Lille en Kasterlee de aanzet voor dit fietspadproject via Module 13. In dit dossier engageerden beide gemeenten zich om de aanlegkosten te prefinancieren om na realisatie deze kosten terug te vorderen van het Vlaams Gewest als wegbeheerder. IOK werd hierbij als studiebureau aangesteld voor opmaak van het ontwerp en de opvolging van de werken. Naast de goedkeuring van het concept via een start- en projectnota, nam het verkrijgen van de vergunningen en de verwerving van de nodige voortuinstroken geruime tijd in beslag. Intussen werd het kruispunt Kapelhof dat een onderdeel vormt van het globale fietspadproject heringericht met daarbij de aanleg van een ventweg voor de veiligheid van de kinderen van de plaatselijke kleuterschool ’t Bosvriendje. Uiteindelijk werd in december 2017 gestart met de procedure voor het aanstellen van een aannemer voor alle overige werken.

Het is een lang proces geweest dat veel tijd en energie heeft gekost, maar in het voorjaar van 2019 kunnen de bewoners op een veilige wijze fietsen langsheen de N134 tussen Poederlee en Lichtaart.

 

 

Contact

Technische dienst

Rechtestraat 44
2275 Lille

fax014 88 20 50
technische.dienst@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen