Dienst asielzoekers

Wie in België asiel aanvraagt moet voldoen aan de criteria van de Conventie van Genève. Deze luiden als volgt:

“Een vluchteling is elke persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt en die de bescherming van zijn land niet meer kan of wil inroepen, omdat hij vreest voor vervolging omwille van zijn ras, religie, nationaliteit, zijn behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging.” 

Sinds 1 juni 2007 is de asielprocedure omgevormd tot een eenheidsprocedure. Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) neemt geen inhoudelijke beslissingen meer. De dienst doet de intake, vult een eerste vragenlijst in, kijkt na of België bevoegd is en wijst eventueel meervoudige aanvragen af.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) is de enige instantie met een onderzoeksbevoegdheid en zal de aanvraag inhoudelijk beoordelen. Het neemt tegelijkertijd ook de beslissing of de betrokkenen recht hebben op het subsidiaire beschermingsstatuut. 

Tegen een beslissing van het CGVS is een schorsend beroep mogelijk bij een nieuwe rechtbank: de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) binnen de vijftien dagen. De RVV vervangt de vroegere Vaste Beroeps Commissie. 

Tegen deze beslissing is enkel nog een cassatieberoep voor de Raad van State mogelijk. Men zal echter eerst binnen de acht dagen een filterprocedure moeten doorlopen om de toelaatbaarheid van het beroep te onderzoeken. 

De nieuwe asielprocedure zou veel sneller moeten verlopen (afgerond binnen 1 jaar). Tevens zal iedereen tijdens de volledige procedure enkel recht hebben op materiële opvang, de eerste maanden in een collectieve opvangstructuur (asielcentrum) en vervolgens in een individuele opvangstructuur (lokaal opvanginitiatief). Met het wegvallen van de ontvankelijkheidfase in de oude asielprocedure is ook het recht op financiële steun tijdens de asielprocedure weggevallen.

 

Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Na een verblijf in het asielcentrum kan een asielzoeker in het lokaal opvanginitiatief van Lille terecht komen. De dienst die hierover beslist is Fedasil (het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers). 

OCMW Lille heeft op 1 december 2002 een eerste LOI opgericht. Sinds 19 oktober 2009 zorgt het LOI van Lille voor de opvang van vijftien asielzoekers en dit in drie gezinswoningen verspreid over Wechelderzande, Gierle en Poederlee. 

Het OCMW van Lille biedt aan de kandidaat-vluchteling in het LOI:

  • onderdak (huisvesting): elk gezin beschikt over een woning met de nodige faciliteiten
  • leefgeld (voor voeding, kleding, persoonlijke hygiëne en verzorging): dit leefgeld wordt wekelijks uitbetaald aan de kandidaat-vluchteling
  • medische hulpverlening: het OCMW neemt de medische en farmaceutische kosten ten laste en vordert deze terug bij het Ministerie van Volksgezondheid
  • psycho-sociale begeleiding: de maatschappelijk assistent begeleidt de kandidaat-vluchteling in de asielprocedure, maakt betrokkene wegwijs in de gemeente, schrijft betrokkene in voor taallessen,... 

Contactpersonen: Sven Tormans  (loi.lille@lille.be)

Contact

Sociale dienst OCMW

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

fax014 88 30 92
sociale.dienst@lille.be

Openingsuren

ma 9-12u 18-20u
di 9-12u  
wo 9-12u  
do 9-12u  
vr 9-12u  

Verwarmingstoelagen

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.

Oplaadpunt budgetmeters

Het oplaadpunt voor de budgetmeters is open elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, van maandag tot donderdag van 13 uur tot 16 uur en op maandagavond van 18 uur tot 20 uur.

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.