Verwarmingstoelage

Wil je een aanvraag indienen dan vraagt OCMW Lille je om de aanvragen van de verwarmingstoelage elektronisch of schriftelijk in te dienen. Je kan onderaan deze pagina een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier mag je invullen en ondertekenen en samen met een foto of kopie van:

 • ID-kaart
 • bankkaart
 • leveringsbon

per mail naar het OCMW sturen of in een enveloppe in de brievenbus steken.

In de meeste gevallen kunnen wij je aanvraag op deze manier verder afhandelen, moest dit toch niet lukken, brengen we je op de hoogte om een aantal extra zaken binnen te brengen.

Algemene informatie betreffende de verwarmingstoelage

De brandstofprijzen zijn al een aantal jaren aanzienlijk hoog. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Via het OCMW kan je van de overheid een tussenkomst krijgen voor bepaalde verwarmingskosten. Dit is evenwel alleen voorbehouden voor personen die zich in een moeilijke financiële situatie bevinden.

Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

Categorie 1: personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan 19.957,16 euro verhoogd met 3.694,61 euro per persoon ten laste.

Categorie 2: personen met een laag inkomen, d.w.z. huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.957,16 euro verhoogd met 3.694,61 euro per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet), of een collectieve schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto inkomen dat, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, lager is dan 3.380 euro/jaar.

Hoeveel bedraagt de toelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter; het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. De laatste jaren bedraagt de maximum toelage per huishouden € 210.

Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per jaar en per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van € 210 voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe vraag je de toelage aan?

Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen met het OCMW. Binnen de 60 dagen na de levering moet je je aanvraag indienen.

Het OCMW zal nagaan of:

 • je wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep
 • je inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor je de steun kan krijgen
 • het adres dat op de factuur vermeld wordt als leveringsadres overeenkomt met het adres waar je gewoonlijk verblijft
 • je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen. Je inkomensgegevens en die van de leden van je huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de belastingdiensten opgevraagd worden. Het OCMW kan je contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Het OCMW zal je volgende documenten vragen

In ieder geval de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

De toelage wordt overgeschreven op jouw rekeningnummer. Je brengt dus ook best je bankkaart mee.

Andere te bezorgen documenten:

 • Indien je behoort tot categorie 1
  • je identiteitskaart
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
 • Indien je behoort tot categorie 2
  • je identiteitskaart
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).
 • Indien je behoort tot categorie 3
  • je identiteitskaart
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Waar vind je meer informatie?

Contactpersoon: Els Van Aert

Contact

Sociale dienst OCMW

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

fax014 88 30 92
sociale.dienst@lille.be

Openingsuren

ma 9-12u 18-20u
di 9-12u  
wo 9-12u  
do 9-12u  
vr 9-12u  

Verwarmingstoelagen

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.

Oplaadpunt budgetmeters

Het oplaadpunt voor de budgetmeters is open elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, van maandag tot donderdag van 13 uur tot 16 uur en op maandagavond van 18 uur tot 20 uur.

Tijdens coronaperiode telefonisch of via mail bereikbaar.