Erkenning als Lilse cultuurvereniging

Net zoals elke gemeente heeft Lille een organisch netwerk van mensen en verenigingen die samen aan een hobby, een passie of project werken. Indien je samen met een aantal mensen hebt besloten om in groeps- of verenigingsverband de handen in elkaar te slaan, kan je bij de cultuurdienst een erkenningsaanvraag indienen. De gemeente ondersteunt het verenigingsleven in Lille op verschillende manieren.

 1. Algemeen

 • Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de cultuurraad, of een vereniging erkend wordt als cultuurvereniging.
 • De gemeentelijke cultuurraad staat volgens het lokaal cultuurdecreet van 6 juli 2012 in voor de organisatie van het overleg en de advisering van het gemeentelijke cultuurbeleid.
 1. Wie komt in aanmerking?

Verenigingen, organisaties of instellingen waarvan minstens 50 procent van de leden inwoner is van de gemeente Lille en die een activiteit ontwikkelen op één of meerdere van volgende gebieden:

 • het beoefenen van amateurkunsten
 • sociocultureel vormings- en ontwikkelingswerk
 • gemeenschapsvormende en -opbouwende initiatieven
 • culturele vrijetijdsbesteding
 • recreatieve activiteiten

 Om erkend te worden en te blijven moet een vereniging voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • op regelmatige basis activiteiten voor haar leden of een ruim publiek organiseren op het grondgebied van Lille en zich richten op ontspanning, vorming, informatie of kunstbeoefening in groepsverband;
 • haar zetel in Lille hebben en bewijzen dat de werking hoofdzakelijk gericht is op de Lilse gemeenschap;
 • de vereniging moet geleid worden door een bestuur dat minstens uit drie leden bestaat, waarbij minstens de helft van de bestuursleden in Lille woonachtig zijn;
 • verenigingen met commerciële doeleinden kunnen niet als culturele vereniging erkend worden;
 • politieke partijen, vakbonden, mutualiteiten en beroepsverenigingen die culturele activiteiten organiseren, kunnen wel erkend maar niet gesubsidieerd worden;
 • een vereniging komt in aanmerking voor erkenning na 1 jaar culturele werking;
 • jaarlijks actuele gegevens i.v.m. bestuur, leden en activiteiten indienen en ermee akkoord gaan dat haar werking door het gemeentebestuur kan gecontroleerd worden;
 • de vereniging mag niet erkend zijn door een andere erkende gemeentelijke adviesraad (vb. sport- of jeugdraad).

 1. Hoe aanvragen?

De aanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Het college vraagt aan de hand van de aanvraag advies aan de cultuurraad. De bestuursvergadering van de cultuurraad buigt zich over de aanvraag en de bijgevoegde documenten.

 De aanvraag omvat:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • een exemplaar van de statuten of een omschrijving van het nagestreefde doel;
 • de samenstelling van het bestuur met de vermelding van de voornaam, de naam en het adres van de bestuursleden;
 • de opgave van het aantal leden;
 • een verslag samen met de nodige bewijsstukken over de activiteiten gerealiseerd tijdens het vorig werkjaar.

Elke wijziging van de gegevens hierboven vermeld, moeten onmiddellijk en op eigen initiatief worden toegestuurd aan de gemeentelijke administratie.

 1. Betwisting

Bij betwisting is het mogelijk beroep aan te tekenen. Men richt daartoe een gemotiveerd bezwaarschrift aan het college van burgemeester en schepenen, dat hierover advies vraagt aan het bestuur van de cultuurraad. Indien van dit advies afgeweken wordt, motiveert het college van burgemeester en schepenen de beslissing.

 1. Kan een erkenning beëindigd worden?

Ja, er komt een einde aan de erkenning van de vereniging:

 • als de vereniging gedurende twee opeenvolgende jaren geen activiteiten heeft ingericht die betrekking hebben op het nagestreefde doel;
 • als de vereniging niet meer voldoet aan de reeds gestelde voorwaarden.

Contact

Cultuurdienst

Geopend op afspraak

Rechtestraat 44
2275 Lille

cultuur@lille.be

Openingsuren

ma 8.30-12u 13-16u 17-20u 
di 8.30-12u    
wo 8.30-12u 13-16u  
do 8.30-12u    
vr 8.30-12u    

Sluitingsdagen