Nieuws

Bekendmaking omgevingsvergunning voor Van Echelpoel Projecten - De Schrans zn - bouwen van een halfopen ééngezinswoning met gekoppelde carport en tuinhuis

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Van Echelpoel Projecten BV heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over bouwen van een halfopen ééngezinswoning met gekoppelde carport en tuinhuis

De aanvraag heeft als adres De Schrans zn kadastraal gekend als , (afd. 1) sectie E 910 K3

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 06/01/2022 de omgevingsvergunning verleend.

De beslissing ligt van 15/01/2022 tot en met 13/02/2022 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Rechtestraat 44, 2275 Lille.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift: digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be), per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs  aan:  De deputatie van de Provincie Antwerpen, Dienst Omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 14/01/2022. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • - de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • - het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Lille, Rechtestraat 44, 2275 Lille

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: OMV_2021142199
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon of rechtspersoon op het volgende rekeningnummer IBAN: BE74 0910 2158 0307 van de provincie met als referentie ‘beroep omgevingsvergunning OMV_2021142199’ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Datum van het bericht: maandag 10 januari 2022