Nieuws

Bekendmaking beslissing Deputatie omgevingsvergunning voor Smets-Proost - Turnhoutsebaan 46 - bouwen van een meergezinswoning

Bekendmaking Beslissing Omgevingsvergunning

mevrouw Evelien Proost en Constantijn Alfred Adriaensens namens de heer Roel Smets heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over Het bouwen van een  meergezinswoning (4 woongelegenheden)

De aanvraag heeft als adres Turnhoutsebaan 46 kadastraal gekend als Lille, (afd. 3) sectie C 224 N

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07/10/2020 de omgevingsvergunning geweigerd.

De deputatie heeft op 20/05/2021 de omgevingsvergunning geweigerd.

De beslissing ligt van 05/06/2021 tot en met  04/07/2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Rechtestraat 44, 2275 Lille.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen - p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81 - 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf (). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

-              de deputatie van Antwerpen

-              de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

*             200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

*             100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Datum van het bericht: dinsdag 01 juni 2021