Nieuws

Bekendmaking omgevingsvergunning voor Van Looy - Verdyck - Wechelsebaan 46 - slopen van de bestaande constructies en bouwen van een woning met garage + plaatsen van een droogzuiging

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

mevrouw Annick Verdyck en de heer Marc Van Looy hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen & de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Kort omschreven gaat het over het slopen van de bestaande constructies en bouwen van een woning en garage + plaatsing van een droogzuiging.

De aanvraag heeft als adres Wechelsebaan 46 kadastraal gekend als Lille, (afd. 1) sectie E 247 R.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02/07/2020 de omgevingsvergunning voorwaardelijk verleend.

De beslissing ligt van 11/07/2020 tot en met 09/08/2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Rechtestraat 44, 2275 Lille.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bijĀ  e besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift: digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: De deputatie van de Provincie Antwerpen, Dienst Omgevingsberoepen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 10/07/2020. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Lille, Rechtestraat 44, 2275 Lille

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;

2. de volgende referentie: OMV_2020059443

3. de redenen waarom u beroep aantekent;

4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE74 0910 2158 0307 van de provincie met als referentie ‘beroep omgevingsvergunning OMV_2020059443’ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Datum van het bericht: maandag 06 juli 2020