Nieuws

Bekendmaking meldingsakte voor Helsen Wim - Pastorijstraat 84 - plaatsen van een veranda

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Wim Helsen heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen.

Kort omschreven gaat het over het aanbouwen van een veranda/pergola.

De gemelde stedenbouwkundige handelingen worden uitgevoerd op volgend adres: Pastorijstraat 84.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 02/07/2020 akte genomen van de melding.

De meldingsakte ligt van 11/07/2020 tot en met 09/08/2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres: Rechtestraat 44 te Lille.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze aktename.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan: Raad voor Vergunningsbetwistingen - p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges - Koning Albert II-laan 35 bus 81 - 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 10/07/2020. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

- het college van burgemeester en schepenen

- de persoon die de melding heeft verricht (u vindt het adres van deze laatste in de aktename).

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;

2. het college van burgemeester en schepenen en het hierboven vermelde adres als verweerder ;

3. het voorwerp van het beroep;

4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;

5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging

* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Datum van het bericht: maandag 06 juli 2020