Nieuws

Bekendmaking meldingsakte bronbemaling - Tinne Verswijvel - Groesaard zn

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Omgevingsloket nr. : OMV_2019112948

 

Tinne Verswijvel, Groesaard 8 te 2275 Lille heeft een melding ingediend voor:

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, namelijk:

Bronbemaling;

Indelingsrubriek(en) 53.2.2°a)

 

De melding heeft betrekking op volgend adres:

Groesaard zn te 2275 Lille.

En met kadastrale omschrijving:

Lille, afdeling 4 sectie C nr. 133A.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 september 2019 akte genomen van de melding.

De aktename ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Rechtestraat 44 te 2275 Lille van 27 september 2019 tot en met 27 oktober 2019.

 

Tegen deze beslissing kan, als betrokken publiek, beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig artikel 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 kalenderdagen die ingaat op de dag na de datum van betekening van de beslissing of op de dag na de kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

                Raad voor Vergunningsbetwistingen

                Koning Albert II-laan 35

                1030 Brussel

 

 

Te Lille, 24/09/2019

Datum van het bericht: dinsdag 24 september 2019