Nieuws

Bekendmaking leegstaande bedrijfsgebouwen

Bekendmaking

 

Het College van burgemeester en Schepenen brengt ter algemene kennis dat een uittreksel uit de inventaris van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, gelegen op haar grondgebied, vanaf heden ter inzage ligt van het publiek aan het loket Stedenbouw van het gemeentehuis.

 

Ieder derde kan binnen 30 dagen na heden, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

 

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

 

Lille, 17 september 2019

Datum van het bericht: dinsdag 17 september 2019