Nieuws

Bekendmaking omgevingsvergunning voor Van Lommel Isabelle - Pater A. Verlindenstraat 13 - kappen van 3 bomen

Isabelle Van Lommel heeft een aanvraag ingediend voor:

stedenbouwkundige handelingen

Kort omschreven gaat het over het kappen van 3 bomen.

De aanvraag heeft als adres Pater A. Verlindenstraat 13 kadastraal gekend als Gierle, (afd. 3) sectie C 684 Z. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 05/09/2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk verleend.

De beslissing ligt van 13/09/2019 tot 12/10/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Rechtestraat 44, 2275 Lille.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) ,
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan:

                        De deputatie van de Provincie Antwerpen

                        Dienst Omgevingsberoepen

                        Koningin Elisabethlei 22

                        2018 Antwerpen

 

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op.

Als u dat niet doet zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op 13/09/2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Lille, Rechtestraat 44, 2275 Lille

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  1. uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  2. de volgende referentie: OMV_2019071098
  3. de redenen waarom u beroep aantekent;
  4. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  5. of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op het volgende rekeningnummer IBAN: BE74 0910 2158 0307 van de provincie met als referentie “beroep omgevingsvergunning OMV_2019071098” en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vindt u in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Datum van het bericht: maandag 09 september 2019