Nieuws

Bekendmaking beslissing Deputatie omgevingsvergunning voor Future Care vzw - Melkerijstraat 1 - aanvraag tot woonzorgcentrum

         BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Future Care vzw, Residentie De Oude Melkerij bvba hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen & de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort omschreven gaat het over de aanvraag tot woonzorgcentrum.

De aanvraag heeft als adres Melkerijstraat 1 te 2275 Lille.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28 februari 2019 de omgevingsvergunning geweigerd. Tegen deze beslissing van het college werd beroep ingediend bij de deputatie.

De deputatie heeft op 25 juli 2019 de omgevingsvergunning voorwaardelijk verleend.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres: Rechtestraat 44 te Lille.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:       Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges Koning Albert II-laan 35 bus 81,1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf 9 augustus 2019. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

  • de deputatie van Provincie Antwerpen Dienst Omgevingsberoepen
  • Koninging Elisabethlei 22 te 2018 Antwerpen.
  • de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).

 Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

  1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
  2. de deputatie van de provincie en het hierboven vermelde adres als verweerder;
  3. het voorwerp van het beroep;
  4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
  5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Datum van het bericht: woensdag 07 augustus 2019