Nieuws

Bekendmaking meldingsakte 3 airco-installaties - Architectuurgroep Oosthoven BVBA - De Nefstraat 24

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

Omgevingsloket nr. : OMV_2019071188

 

Architectuurgroep Oosthoven BVBA, De Nefstraat 24 te 2275 Lille hebben een melding ingediend voor:

De exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, namelijk:

3 airco-installaties met een totaal elektrisch vermogen van 5,57 kW;

Indelingsrubriek(en) 16.3.1.1° (3)

De melding heeft betrekking op volgend adres:

De Nefstraat 24 te 2275 Lille.

En met kadastrale omschrijving:

Gierle, afdeling 3 sectie C nr. 656H 03.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 augustus 2019 akte genomen van de melding.

De aktename ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Rechtestraat 44 te 2275 Lille van 9 augustus 2019 tot en met 7 september 2019.

Tegen deze beslissing kan, als betrokken publiek, beroep ingesteld worden bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen overeenkomstig artikel 105 van het Omgevingsdecreet en dit binnen een termijn van uiterlijk 45 kalenderdagen die ingaat op de dag na de datum van betekening van de beslissing of op de dag na de kennisname van de beslissing door de aanplakking ervan.

                Raad voor Vergunningsbetwistingen

                Koning Albert II-laan 35

                1030 Brussel

 

Te Lille, 2/08/2019

Datum van het bericht: vrijdag 02 augustus 2019