Nieuws

Aanvraag verkavelingswijziging voor Koen Wouters - Molenhey z/n - Het wijzigen van de verkaveling 066/420.3 en 066/420 voor 6 loten gekoppelde bebouwing en 1 lot vrijstaande bebouwing

Het gemeentebestuur deelt mee dat door Koenraad Wouters            

Met als adres Poederleese weg 80, te 2275 Lille

Een verkavelingsaanvraag werd ingediend bij de gemeente Lille,

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres MOLENHEY ZN

En met als kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B 60 B8.

Het betreft een aanvraag tot wijziging van een bestaande verkaveling, die strekt tot het wijzigen van de verkaveling 066/420.3 loten 6 en 7, 066/420 loten 1 en 2; verkavelingswijziging van 2 verkavelingen voor 6 loten gekoppelde bebouwing en 1 lot vrijstaande bebouwing.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, vóór 5 oktober 2017 te 16:00 uur.                                      

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek tijdens de openingsuren worden ingekeken bij de dienst stedenbouw in het gemeentehuis

Datum van het bericht: vrijdag 01 september 2017